Παράταση της απαγόρευσης κυνηγιού στην πε- ριοχή «Γύρας» και «Λιμνοθάλασσα» Δήμου Λευ- κάδας Π.Ε. Λευκάδας.

 Παρατείνουμε την ισχύ, για πέντε (5) ακόμη χρόνια της υπ’ αρ. 1525/20-7-1994 (Β’ 600) απόφασης του Νομάρχη Λευκάδας για την απαγόρευση κυνηγιού όλων των θηραμάτων στην περιοχή της «Γύρας» και «Λιμνοθάλασσας» του Δήμου Λευκάδας, από 1-8-2024 έως 31-7-2029 και στα όρια που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.
Η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ. την οποία να κοινοποιήσει και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος
2024 - 2025.


Λευκάδα, 12 Απριλίου 2024

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών

Ο Διευθυντής Δασών Λευκάδας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια