Aπαγόρευση κυνηγίου για τρία χρόνια στις πυρόπληκτες περιοχές Ρόδου

 

Η Ρόδος ακόμα μετράει τις πληγές της από την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου, η οποία κατέκαψε πάνω από 180.000 στρέμματα. Στις περιοχές όπου υπήρξε τεράστια φυσικά καταστροφή, αποφασίστηκε να απαγορευτεί το κυνήγι για την επόμενη τριετία έτσι ώστε να προστατευθεί η πανίδα της περιοχής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική», η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πήραν την απόφαση η οποία υπεγράφη τη Δευτέρα 21/8.

 

Αναλυτικά:

«Ρόδος, 21-08-2023

ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου λόγω πυρκαγιάς σε περιοχές του Δήμου Ρόδου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (Α΄ 205).
 2. Την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757) όπως ισχύει και την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01.09.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, “Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495).
 3. Την από 13.08.2021 Π.Ν.Π. (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4824/2021 (Α΄ 156)».
 4. Τα άρθρα 47 έως 55 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63).
 5. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).
 6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α΄ 77).
 7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/79859/5910/25-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 745).
 8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25.08.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, “Με εντολή Υφυπουργού” του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών” του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (Β΄ 4528).
 9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/3724/389/13.1.2023 (ΑΔΑ: 9ΙΒΔ4653Π8-Η7Ρ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου του ΥΠΕΝ».
 10. Την υπ’ αρ. 77880/2414/19.08.2021 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ο4653Π8-ΘΚΒ) εγκύκλιο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της Χώρας».
 11. Την υπ’ αρ. 3266/29.07.1998 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Επανίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στη Ρόδο Ν. Δωδ/σου (Β΄ 916).
 12. Τις υπ’ αρ. 3603/12.08.1998, 3604/12.08.1998, 3607/12.08.1998 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί επανίδρυσης μονίμων καταφυγίων θηραμάτων στη Ρόδο Ν. Δωδ/σου (Β΄ 963).
 13. Την υπ΄αρ. 306733/16.06.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών «Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην περιοχή Ταμιευτήρας Φράγματος Γαδουρά του Δήμου Ρόδου» (Β΄ 4071).
 14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679/11.08.2023 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023 – 2024» (Β΄ 5076).
 15. Το υπ΄αρ. A2697/30.07.2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Διάθεση χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων του προγράμματος Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping για τις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του Δήμου Ρόδου».
 16. Τις επιπτώσεις που προέκυψαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχές του Δήμου Ρόδου και την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας προκειμένου να αποκατασταθεί η βιολογική και οικολογική σταθερότητα.

Αποφασίζουμε

Την απαγόρευση της θήρας όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη, ήτοι από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2023-2024 μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2025-2026, σε έκταση εμβαδού τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα στρεμμάτων (316.739,00 στρ.) που περιλαμβάνει την καείσα έκταση από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 18η Ιουλίου 2023 καθώς και επιφάνεια περιμετρικής ζώνης, σε περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Νότιας Ρόδου, Λινδίων, Ατταβύρου, Καμείρου και Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η παραπάνω έκταση απαγόρευσης της θήρας απεικονίζεται με συνεχή κόκκινη γραμμή στα συνημμένα αποσπάσματα φύλλων χάρτη Γ.Υ.Σ. (φύλλα 1 έως 4) που θεωρήθηκαν και συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. Η οριογραμμή της έκτασης περιγράφεται ως εξής:

Ως σημείο έναρξης ορίζεται η γέφυρα του Πλατανερού ποταμού στον οικισμό Μαλώνας.

Ανατολικό όριο: Από το σημείο έναρξης κινείται επί της παλαιάς Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου με κατεύθυνση τον οικισμό Μασάρων. Διέρχεται από το κέντρο του οικισμού, συνεχίζει επί της παλαιάς Ε.Ο. μέχρι την Ιταλική Αψιδωτή Γέφυρα. Από εκεί ακολουθεί την κοίτη του ποταμού Γαδουρά προς τα ανάντη μέχρι τη στέψη του φράγματος Γαδουρά (εφάπτεται στο όριο του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Γαδουράς, Μάρμαρα, Τρυφωνιάτισσα, Αλώνες, Τρούλα, κ.λπ.»). Από τη στέψη του φράγματος κινείται βορειοδυτικά επί του παραλίμνιου, ασφάλτινου δρόμου μέχρι τη διασταύρωση του με τον επαρχιακό δρόμο Απόλλωνα – Λάερμα τον οποίο και ακολουθεί μέχρι τον οικισμό Λάερμα (εφάπτεται αρχικά στο όριο της σχετικής 13 απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια επί του Κ.Α.Ζ.). Συνεχίζει ανατολικά και ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Λάρδος – Λάερμα μέχρι τον οικισμό Λάρδος. Διέρχεται από τον οικισμό και κινείται νοτιοδυτικά στον δημοτικό δρόμο που περνά από τη γέφυρα του ρέματος Φονιά μέχρι την διασταύρωση με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στην Ι.Μ. Υψενής. Εκεί συναντά τα όρια του Κ.Α.Ζ. «Χόρτη – Κεσχίντο – Σταφύλια» τα οποία ακολουθεί προς την Ι.Μ. Υψενής και συνεχίζει περιμετρικά με κατεύθυνση δυτικά, μετά νότια και στο τέλος ανατολικά μέχρι την διασταύρωση της επαρχ. οδού Πυλώνας – Κατταβιάς με τον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι της Λάρδου (παλιό λιμανάκι). Από το παλιό λιμανάκι ακολουθεί με νοτιοδυτική κατεύθυνση την ακτογραμμή και διέρχεται από την παραλία Γλύστρα, την παραλία Κιοτάρι και την παραλία Γενναδίου μέχρι την εκβολή του ρέματος Σκολωνίτη.

Νότιο όριο: Ακολουθεί την κοίτη του ρέματος Σκολωνίτη προς τα ανάντη μέχρι την λιμνοδεξαμενή Σκολωνίτη. Από εκεί κινείται δυτικά επί του δασικού δρόμου που οδηγεί στον οικισμό Μεσαναγρός, διέρχεται από τη θέση Νεκροταφείο Μεσαναγρού μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Λαχανιά – Μεσαναγρός τον οποίο και ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωση του με τον επαρχιακό δρόμο Μεσαναγρός -Αρνίθα. Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση την Αρνίθα, διέρχεται ανατολικά του οικισμού μέχρι να συναντήσει τον δρόμο Απολακκιά – Αρνίθα τον οποίο και ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο Απολακκιάς – Γεννάδι, όπου και τα όρια του Κ.Α.Ζ. «Άγιος Ιωάννης».

Δυτικό όριο: Συνεχίζει επί του επαρχιακού δρόμου με ανατολική κατεύθυνση προς τον οικισμό Βάτι μέχρι τη θέση “Καταραμένος” όπου και η διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο Βάτι-Προφύλια (όρια Κ.Α.Ζ.). Ακολουθεί τον δρόμο προς τον οικισμό Προφύλια μέχρι το νεκροταφείο του οικισμού όπου και η διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο Λάερμα – Προφύλια. Συνεχίζει στον επαρχιακό δρόμο προς τον οικισμό Λάερμα μέχρι τα όρια του οικισμού όπου με βόρεια κατεύθυνση κινείται στον χωματόδρομο που καταλήγει στο πυροφυλάκιο (κορυφή «Κεφάλι»). Από το πυροφυλάκιο και με βορειοανατολική κατεύθυνση κατέρχεται τη ράχη στη θέση «Άγιος Ιωάννης» μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Λάερμα – Άγιος Ισίδωρος. Ακολουθεί για δύο χιλιόμετρα τον επαρχιακό δρόμο προς τον οικισμό Άγιος Ισίδωρος μέχρι την διασταύρωση του με δασικό δρόμο στη θέση «Κάμπος». Κινείται επί του δασικού δρόμου με βόρεια κατεύθυνση προς την περιοχή «Καπάσα» μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Έμπωνα – Άγιος Ισίδωρος στην Ιερά Μονή Αρταμίτου. Από την Ι.Μ. Αρταμίτου ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Έμπωνα – Άγιος Ισίδωρος μέχρι τη θέση Σταυρός, όπου και η διασταύρωση του με χωματόδρομο. Ακολουθεί τον χωματόδρομο με βόρεια κατεύθυνση, διέρχεται από τη περιοχή Άγιος Φιλήμονας μέχρι την κατάληξή του στον επαρχιακό δρόμο Έμπωνα – Σάλακος (Λατομείο Μαστρογιαννάκη). Συνεχίζει επί του επαρχιακού δρόμου προς τη Σάλακο, διέρχεται από τη θέση «Χιώτες» για να καταλήξει στη διακλάδωση Απολλώνων, όπου και τα όρια του Κ.Α.Ζ. «Προφήτης Ηλίας».

Βόρειο όριο: Από την διακλάδωση Απολλώνων ακολουθεί τον δρόμο προς τον οικισμό Απόλλωνα (όρια Κ.Α.Ζ.), διέρχεται από τον οικισμό και συνεχίζει ανατολικά μέχρι τον οδικό κόμβο του επαρχιακού δρόμου πριν τον οικισμό Πλατάνια (όρια Κ.Α.Ζ.). Στον οδικό κόμβο στρίβει νότια και κινείται επί του επαρχιακού δρόμου προς τον οικισμό Μαλώνας, μέχρι τη διασταύρωση με δασικό δρόμο στη θέση «Τρία Βουνάρια». Με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι την κατάληξή του στον ποταμό Πλατανερό. Συνεχίζει επί της κοίτης του ποταμού με νότια κατεύθυνση για να καταλήξει στη γέφυρα του ποταμού στον οικισμό Μαλώνας, όπου και το σημείο έναρξης.

Ακριβής προσδιορισμός των ορίων της έκτασης επί της οποίας δια της παρούσας απόφασης απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων θα γίνει στον πίνακα συντεταγμένων των κορυφών της, ο οποίος θα συνοδεύει την σχετική Δασική Απαγορευτική Διάταξη (Δ.Α.Δ.), η έκδοση της οποίας θα γίνει από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις. Η τήρησή της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην Α’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου, στο Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών

Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου

Μπαλατσούκα Αικατερίνη

Δασολόγος MSc».

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια