ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς

Στις 02.05.2023, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 38013/02.05.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) με την οποία όλες οι αρμόδιες αρχές και φορείς ενημερώθηκαν για την έκδοση της με αρ. 31932/10-04-2023 (B ́2572/20-04-2023) υπουργικής απόφασης με θέμα: 

«Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με το ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (ΑΔΑ: 9ΕΩΧ46ΜΤΛ6-Κ50). 

Με την εν λόγω Εγκύκλιο υπενθυμίστηκε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021 (Α ́169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΕΦΑΓΥΖΣ). Η εν λόγω έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ δεν έχει λάβει χώρα ακόμη. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια