Τι προβλέπει η απόφαση για το κυνήγι στα Δωδεκάνησα

Εκδόθηκε από τη διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, η διάταξη για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022 στα Δωδεκάνησα.

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει είναι σχεδόν οι ίδιες που ίσχυσαν και τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

 «Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258, παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν.177/1975 (Α΄ 250).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 414985/29.11.85 (Β΄ 757) ΚΥΑ «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 366599/16.12.96 (Β΄ 1188), 294283/23.12.97 (Β΄ 68/1998) και 87578/703/6.3.07 (Β΄ 581) και την ΚΥΑ Η.Π.37338/1807/Ε103/2010 (Β΄ 495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας…», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αρ. 71052/2165/26.07.2021 (Β’ 3515) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/93 (Α’ 90) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).
6. Την υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 (ΥΟΔΔ 783) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
7. Την υπ’ αρ. 34817/15.06.2017 (Β΄ 2131) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής κ.λπ. 8. Την υπ’ αρ. 32766/11.06.2021 (Β΄ 3515) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Ρύθμιση θήρας αγριοκούνελου στο Νομό Δωδεκανήσου για τις επόμενες πέντε κυνηγετικές περιόδους».
9. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα στο Νομό Δωδεκανήσου.
10. Την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ  

 1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2021-2022 στον Νομό Δωδεκανήσου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2022. 
 2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην Ιανουαρίου 2022 για το Νομό Δωδεκανήσου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζουμε μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα. 
 3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

* Για το Τρυγόνι καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 145.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή κατά 50% σε σχέση με τον μέσο όρο των καρπώσεων μεταξύ των ετών 2013-2018. Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί.
Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στην χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:
1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους από το χώρο κυνηγιού.
2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρηση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της θήρας του είδους.


Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1.  Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
 2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2021 μέχρι και 20.1.2022, σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
 3. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2021 μέχρι 20.1.2022 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2022 μέχρι 28.2.2022 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
 4. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο στη Νήσο Τήλο.
 5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.


Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
  1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
  1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.
  1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
  1.4. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
  1.5. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.85) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση) Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β΄/23.2.2012 και ισχύει.
  1.6. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
  1.7. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
  1.8. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
 2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
 3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης (ζώνες εκγύμνασης) που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού στη περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.
 4. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων
 5. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια του κυνηγετικού έτους 2021-2022 ή την έκδοση νεωτέρας και καταργεί κάθε όμοια προηγούμενη, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
 6. Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα όπως ισχύουν για κάθε περίπτωση». 

 

Πηγή: rodiaki.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια