Παράταση θητείας των Δ. Σ. των Κυνηγετικών Οργανώσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993/29-3-2021 Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) – Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων”.

Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) – Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
,……αποφασίζουμε:

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των βαθμίδων των αναγνωρισμένων και συνεργαζόμενων με την Πολιτεία
Κυνηγετικών Οργανώσεων, που δεν έχουν συνέλθει και τελεστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπεται από τα ενιαία εγκεκριμένα καταστατικά τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεχιζόμενων
έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του, αναστέλλονται μέχρι τις 31.12.2021 από της δημοσίευση της παρούσας και παρατείνεται η θητεία
των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων τους για ίδιο χρονικό διάστημα.
2. Κατ’ εξαίρεση για το τρέχον έτος και για τις περιπτώσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων που εμπίπτουν στην
παράγραφο 1 οι απολογισμοί του προηγούμενου έτους 2020 και οι προϋπολογισμοί του επόμενου έτους 2021,
συντάσσονται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με πράξη της άμεσα εποπτεύουσας
αυτών Δασικής Αρχής.
3. Οι άμεσα εποπτεύουσες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις Δασικές Αρχές πραγματοποιούν άμεσα τους προβλεπόμενους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους.
4. Τυχόν επιβολή πρόσθετης για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες ή έκτακτης εισφοράς για τους Κυνηγετικούς
Συλλόγους, αποφασίζονται από τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια αυτών και εγκρίνονται από την άμεσα
εποπτεύουσα Αρχή, στο πλαίσιο έγκρισης του Προϋπολογισμού του επομένου έτους 2021.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια