Παράταση μέχρι 31 Μαρτίου για το κυνήγι αγριόχοιρου

Μετά την επιβεβαίωση νέας εστίας Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) στη Βουλγαρία, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) τη παράταση της κυνηγετικής περιόδου και την ενεργοποίηση των συνεργείων δίωξης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της ΑΠΧ.
Έτσι σήμερα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Αμυράς, παρέτεινε γενικώς, τη χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση παράτασης της περιόδου θήρας του αγριόχοιρου (αρχικά είχε παραταθεί μέχρι της 28η Φεβρουαρίου)  και προφανώς αφορά ολόκληρη την επικράτεια. 
Όμως από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 έως τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 η μετακίνηση για κυνήγι επιτρέπεται μόνο στην Θράκη και σίγουρα αυτός ο περιορισμός θα πάρει παράταση.

 Για την μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου στην Θράκη, απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) και βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του  Η μετακίνηση της δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων.

Σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί από την αστυνομία ή το δασαρχείο να κυνηγά σε κάποια άλλη περιοχή πλην της Θράκης τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις ποινές που προβλέπει το ΦΕΚ του lockdown:
 σε περίπτωση παράβασης των όρων μετακίνησης της περ. (ιζ) της παρ. 2 του άρθρου 3 επιβάλλονται επιπλέον: α) ανάκληση της σχετικής άδειας του θηρευτή και β) απαγόρευση λήψης άδειας για τα επόμενα τρία (3) χρόνια.
ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΥΝΗΓΗΣΟΥΝ.
Σημείωση: Σε τελευταία ενημέρωση του Ασφαλιστικού Σύμβουλου Τάσου Μαρκόπουλου, συνεργάτη εκατοντάδων Κυνηγετικών Συλλόγων μαθαίνουμε πως οι εταιρίες που συνεργάζεται, υποχρεούνται να επεκτείνουν την κάλυψη προς τους κυνηγούς, χωρίς χρέωση. Το kinigetika.com από νωρίς έχει επικοινωνήσει με Προέδρους Δ.Σ. και διαπιστώνουμε πως κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες θα επεκτείνουν την κάλυψη, ενώ κάποιες άλλες όχι!

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά πως οι κυνηγοί είναι μια ενεργή και απαραίτητη κοινωνική ομάδα, για την πρόοδο της χώρας μας και πρέπει να αντιμετωπίζεται με απόλυτο σεβασμό από τις κυβερνήσεις και τους φορείς... Επίσης οι αρμόδιοι πρέπει να αντιμετωπίσουν με περισσότερη σοβαρότητα το κυνήγι, γιατί αυτή η προχειρότητα τους εκθέτει συνεχώς.


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 - 2021»
(Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190). 


 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (190 Β’). 

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’ 7) (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων, του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός» και Κωδικοποιήσεως των υπ’ αρ. 871/1971 και 919/1971 ν.δ. (Α’ 192)» (άρθρο 11), καθώς και τις διατάξεις του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κωδικός» (Α’ 205) (άρθρα 7 και 8) και του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200) (άρθρα 57, 58 και 59), όπως ισχύουν. 

3. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757), όπως ισχύει. 

4. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 303), όπως ισχύουν. 

6. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (Α’ 32). 

7. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 191/1974 (Α’ 350). 

8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». 

9. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 9748 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 820/02.03.2021 

10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύουν (Α’ 133). 

11. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν. 

12. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221). 

13. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160), όπως ισχύει. 

14. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 

16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122). 

17. Το π.δ. 2/2020 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 

18. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178). 

19. Το υπ’ αρ. 60/8823/12.01.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. «Αίτημα για παράταση κυνηγετικής περιόδου, ενεργοποίηση συνεργείων δίωξης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)». 

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/ 1777/14-7-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 - 2021» (Β’ 3053), ως ακολούθως: 

1. Παρατείνουμε τη χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

 Η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής: 


Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14.07.2020 (Β’ 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190).

 Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2021 

 Ο Υφυπουργός

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

1 Σχόλια

  1. Ανώνυμος3/3/21, 1:27 μ.μ.

    ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΑΡΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΦΤΥΝΕ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ? ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ.... ΟΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΞΥΠΝΗΣΑΝ

    ΑπάντησηΔιαγραφή