Νέα ΚΥΑ για τα συνεργεία Δίωξης για τον περιορισμό της Αφρικ. Πανωλης

 Κοινοποιήθηκε στους Κυνηγετικούς Συλλόγους η Κ.Υ.Α. Αριθμ. 147/21886/2021 Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους - Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους.

Η Κ.Υ.Α. αυτή, μεταξύ άλλων αφορά:
Την κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους (Sus scrofa) και τον έλεγχο του πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων στα πλαίσια της
παρ. 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969, και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην συμμετοχή των καθ' ύλη αρμοδίων αρχών και φορέων στο πρόγραμμα.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών ορίζεται αρμόδια για:
  • Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Προστατευόμενων Περιοχών και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ για δράσεις που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές που τελούν υπό ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας, ιδίως στην περίπτωση που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000
  • Την παροχή οδηγιών για τους σκοπούς του προ-γράμματος και ειδικότερα όσον αφορά: α) τους χωροχρονικούς και λοιπούς κανονισμούς που διέπουν τη θήρα β) Τον περιορισμό των αλληλεπιδράσεων αγριόχοιρων ή των υβριδίων αυτών, με εκτρεφόμενους χοίρους
  • Τη συνεργασία με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος για τους σκοπούς των προγραμμάτων και την άμεση διευθέτηση - επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης- ομάδων κυνηγών και τη συμμετοχή σε αυτά κυνηγών που είναι μέλη στις συνεργαζόμενες με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικές Οργανώσεις.
Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συγκροτούν τα συνεργεία της παρ. 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 τα οποία, για το θέμα αυτό, λειτουργούν αμιγώς ως κυνηγετικές ομάδες, συντονίζουν και εποπτεύουν τη λειτουργία τους για την εκπλήρωση του σκοπού συγκρότησης τους, που είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών. 
Εγκρίνουν τις κυνηγετικές εξόδους σε ομάδες κυνηγών αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού, που δεν ανήκουν στα συνεργεία δίωξης και επιθυμούν να συνδράμουν λειτουργώντας κατά παρέκκλιση της Ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας. 
Θα συνεργάζονται με ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και τους κυνηγούς στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Αναφέρεται ότι παρατείνεται η περίοδος δράσης των συνεργείων δίωξης μέχρι 20/09/2021.

Κυνηγετικοί Φορείς

Οι Φορείς αυτοί συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις Δασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων στο παρακάτω πλαίσιο αρμοδιοτήτων:

α) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος είναι αρμόδια για την ενημέρωση των Κυνηγετικών Οργανώσεων (Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και Κυνηγετικούς Συλλόγους) σχετικά με την ΑΠΧ, αλλά και για το περιεχόμενο των δράσεων των προγραμμάτων διαχείρισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών. Επίσης είναι αρμόδια για την παροχή των απαραίτητων οδηγιών για την αποτελεσματική συνεργασία των Κυνηγετικών Οργανώσεων όλων των βαθμών με τις τοπικές Δασικές και Κτηνιατρικές Αρχές.

β) Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι ενημερώνουν τα μέλη τους (κυνηγούς) για την ανάγκη συμμετοχής τους στη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης και στη δράση ομάδων κυνηγών για την υλοποίηση δράσεων για τον έλεγχο - μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών με στόχευση κυρίως των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους με την άμεση διαχείριση προβλημάτων στη λειτουργία των συνεργείων. Οι κυνηγοί, μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης της ΑΠΧ και διαχειρίζονται υγειονομικά σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών τα πτώματα των νεκρών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών. 

Επίσης υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για τη θήρευση αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στα πλαίσια της Ενεργητικής Επιτήρησης της ΑΠΧ και κατόπιν της δειγματοληψίας, προσκομίζουν σε αυτές δείγματα θηρευμένων αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών τηρώντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα βιοασφάλειας.

Επιπλέον, κατόπιν εκδήλωσης εστίας ΑΠΧ σε αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών συμμετέχουν ως μέλη ή μη, των συνεργείων δίωξης, στις προβλεπόμενες δράσεις, υπό τον συντονισμό των Κτηνιατρικών Αρχών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δασικές Αρχές, σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση της ΑΠΧ.

Τα συνεργεία δίωξης και οι ομάδες κυνηγών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, απαρτίζονται από κυνηγούς μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων και σε καμία περίπτωση δεν επιδίδονται αυτοβούλως σε θήρα αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών εκτός των προβλέψεων της ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης, παρά μόνο αφού ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία: 

Ο αρχηγός του συνεργείου δίωξης ή της ομάδας κυνηγών, καταθέτει εγκαίρως προς έγκριση στην αρμόδια δασική αρχή ειδικό έντυπο (Παράρτημα 2), στο οποίο αναγράφονται κατ' ελάχιστον το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός άδειας θήρας όλων των μελών της ομάδας, η ημερομηνία και ο ακριβής χώρος δραστηριοποίησης της ομάδας. 

Η δασική αρχή ελέγχει αν η αιτούμενη περιοχή δράσης της ομάδας περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού του Αγριόχοιρου (Παράρτημα 1) και δίνει τη σχετική έγκριση, εφόσον για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του πληθυσμού του αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού. 

Ο αρχηγός και τα μέλη του συνεργείου δίωξης και της ομάδας κυνηγών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή και ημερομηνία οφείλουν να φέρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια του κυνηγίου τη σχετική έγκριση της δασικής αρχής, όπως και τις άδειες θήρας και να διευκολύνουν τυχόν έλεγχο της διεξαγωγής της θήρας από τα αρμόδια όργανα. 

Μετά το πέρας του κυνηγίου ο αρχηγός του συνεργείου δίωξης και της ομάδας κυνηγών οφείλει το συντομότερο δυνατόν να αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια δασική αρχή τη λεπτομερή ημερήσια κάρπωση της ομάδας του με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου (Παράρτημα 3). Τα στατιστικά δεδομένα της κάρπωσης των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Μείωσης του Πληθυσμού του Αγριόχοιρου.

Οι κυνηγοί που θα συμμετέχουν στα συνεργεία δίωξης ή στις ομάδες κυνηγών θα είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών Συλλόγων. Κατά τη δράση τους, σύμφωνα με την παρούσα, εκτελούν νόμιμη θηρευτική δραστηριότητα και εφόσον διαθέτουν άδεια θήρας εν ισχύ, υποχρεωτικά διαθέτουν και ασφαλιστική κάλυψη κατά το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούνται.

Το κρέας των θηρευμένων αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση και αποδίδεται στα συνεργεία δίωξης ή στις ομάδες κυνηγών που το θήρευσαν. Τα θηρευμένα ζώα οδηγούνται σε Εγκαταστάσεις Χειρισμού Θηραμάτων, όπου πραγματοποιείται η εκδορά, ο εκσπλαχνισμός, ο τεμαχισμός του θηράματος και η διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών(ΕΚ) 853/2004, 854/2004 και 1069/2009.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια