Αλλαγές στο κυνήγι στην Κύπρο. Οι υποχρεώσεις, τα πρόστιμα και οι οδηγίες για σκύλους


Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ενημερώνει ότι, από στις 10/12/2020 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

 Με τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον πιο πάνω Νόμο, επιτυγχάνονται τα πιο κάτω: 

 1. Ρυθμίζεται η διαδικασία διακανονισμού αποπληρωμής των εξώδικων προστίμων καθώς και η πληρωμή τους μειωμένα, εφόσον πληρωθούν σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. 
 2. Ρυθμίζεται η διαδικασία βάσει της οποίας το κυνήγι με τη συνοδεία σκύλου θα επιτρέπεται μόνο από κυνηγετικούς σκύλους που φέρουν σήμανση (microchip). 
 3. Καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης κυνηγετικών σκύλων για το κυνήγι μπεκάτσας και τσίχλας με τη συνοδεία σκύλου. 
 4. Η υποχρεωτική χρήση του κυνηγετικού πορτοκαλί και για άλλα είδη κυνηγίου (π.χ κυνήγι μπεκάτσας και ορτυκιού) 
 5. Ρυθμίζεται η μεταφορά φυσιγγίων. 
 6. Η καλύτερη προστασία των βιοτόπων, της βιοποικιλότητας και των ζωνών ειδικής προστασίας. 
 7. Η περεταίρω ασφάλεια των κυνηγών καθώς και των θηροφυλάκων και των Αστυνομικών όταν διεξάγουν ελέγχους κυνηγών. 

 Σχετικά με την εγγραφή των κυνηγετικών σκύλων καθώς και για τη διαδικασία πιστοποίησης κυνηγετικών σκύλων, για κυνήγι μπεκάτσας και τσίχλας με τη συνοδεία σκύλου, επεξηγείται πιο κάτω συνοπτικά η διαδικασία που θα ακολουθείται μέχρι και τις 28/2/2021: 
 1. Αρχικά ο κυνηγός που επιθυμεί να εγγράψει τα σκυλιά του, για σκοπούς κυνηγίου, θα πρέπει να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας www.gws.moi.gov.cy 
 2. Στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να εγγράψει τα κυνηγετικά σκυλιά που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για κυνήγι τόσο κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο όσο και κατά τις επόμενες κυνηγετικές περιόδους. 
 3. Για να είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει ένα κυνηγετικό σκύλο:  
    3.1. για κυνήγι μπεκάτσας θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, μέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία μέσω των οποίων να αποδεικνύεται ότι, ο σκύλος ανήκει στις φυλές της ομάδας 7 (Group 7 – βλέπε σημείο 3.3 πιο κάτω) ή διαθέτει χαρακτηριστικά των εν λόγω  φυλών.  
    3.2. για κυνήγι τσίχλας θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, μέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία μέσω των οποίων αποδεικνύεται ότι ο σκύλος του ανήκει στις φυλές της ομάδας 8 (Group 8 – βλέπε σημείο 3.3 πιο κάτω) ή διαθέτει χαρακτηριστικά των εν λόγω  φυλών. 
     3.3. Οι πιο πάνω ομάδες είναι καθορισμένες από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) και οι φυλές που ανήκουν στην κάθε ομάδα είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα www.fci.be/en.  
4. Κυνηγοί, οι οποίοι δεν έχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο σημείο 3 πιο πάνω ή τα στοιχεία που έχουν κοινοποιήσει στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας δεν ικανοποιούν τον Προϊστάμενο, τότε τα σκυλιά τους θα πρέπει να περάσουν από δοκιμασία που θα διεξαγάγει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, σε χώρο και χρόνο που θα τους κοινοποιηθεί.

 Η εν λόγω δοκιμασία θα διεξάγεται χωρίς κόστος μέχρι τις 28/2/2021.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια