Τον Ιούνιο οι Γεν. Συνελέυσεις και οι εκλογές στις κυνηγετικές οργανώσεις

Παράταση προθεσμιών – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) δίνεται αναβολή στη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων και των εκλογικών διαδικασιών των Κυνηγετικών Οργανώσεων.


α. Η αριθ. 25234/1637/7-4-1976 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεωςΚαταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας» (ΦΕΚ 640 Β ́). 
β. Το αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29644/777/19-3-2020 έγγραφό μας περί «αναβολής των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών)». 
γ. Το αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/31928/847/31-03-2020 έγγραφό μας περί «αναβολής των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών)» 
δ. Το αριθ. 564/30-04-2020 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω (γ) σχετικού εγγράφου μας και δεδομένου ότι συνεχίζουν να συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν την αναστολή των Γενικών Συνελεύσεων και των εκλογικών διαδικασιών στους Κυνηγετικούς Συλλόγους, που αφορούν στην πρόληψη της μετάδοσης του κωρονοϊού (COVID -19) σε μέλη των κυνηγετικών οργανώσεων, θέτουμε υπόψη σας ότι παρατείνουμε μέχρι 29/05/2020 τη διάρκεια της αναστολής των ανωτέρω καταστατικών διαδικασιών και συνεπώς και την θητεία των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων των Κυνηγετικών Οργανώσεων. 

 Παρακαλούμε για την ενημέρωση των υφιστάμενων Δασικών Υπηρεσιών και των Κυνηγετικών Οργανώσεων όλων των επιπέδων, για τα ανωτέρω, καθώς και για την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και τη συμμόρφωση των μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων με τις κεντρικά εκδιδόμενες οδηγίες. 
 Θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση της κατάστασης με βάση τα δεδομένα της επόμενης χρονικής περιόδου και παροχή των σχετικών οδηγιών με νεώτερη εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ. 
 Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει ενόψει της σταδιακής αποδέσμευσης από τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα, να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν άμεσα τους προβλεπόμενους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους προκειμένου να ξεκινήσουν αμέσως οι καταστατικές διαδικασίες στις εποπτευόμενες από αυτές, κυνηγετικές Οργανώσεις, εφόσον αυτό επιτραπεί .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια