Δύο θηροφύλακες προσλαμβάνει η ΚΟ Ηπείρου

Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας σε εφαρμογή

α) του άρθρου 267 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 86/69, όπως το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε από το … άρθρο 55 παράγραφος 3 του Νόμου 4178/2013
β) της υπουργικής απόφασης 103364/2508/16-7-2009 (ΦΕΚ 1377/Β/10-7-2009)
γ) του Ν. 4546/2018 άρθρο 42 (ΦΕΚ 101/Α/12-6-2018)
δ) Το αριθ 1539/6-10-2011 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας «Οδηγίες για την εφαρμογή πανομοιότυπης διαδικασίας για πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας από όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις».
ε) Το αριθμ 170781/1667/13-06-2012 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α
ζ) Την αριθ 136767/3508/24-12-2013 δ/γη της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α «Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας».
η) Την αρίθμ 103351/2412/9-7-2009 απόφαση του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1377/Β/10-7-2009 με θέμα «Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων»
θ) Το αριθμ 217039/2076/27-06-2011 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π του Υ.Π.Ε.Κ.Α, καθώς και της υπ’ αριθμ. 361/26-09-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη για την πρόσληψη από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας δύο (2) ιδιωτικών φυλάκων θήρας με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών. Η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη σύμβαση που θα υπογραφεί για έναν ή περισσότερους συμβατικούς χρόνους ή να τη μετατρέψει σε αορίστου χρόνου.

Ο κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του αποδέχεται τα παρακάτω:

1. Θα προσληφθούν με εργοδότη τους την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου-Κέρκυρας και τόπο παροχής των υπηρεσιών τους ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ευθύνης του εργοδότη αυτού με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Καλαμά.
Από τη θέση αυτή ο προσλαμβανόμενος θα είναι υποχρεωμένος να κινείται οποτεδήποτε εντός του 24ώρου για την κάλυψη της ανάγκης θηροφύλαξης ανάλογα με τις εντολές που θα του δίνονται.

 2. Το ωράριο θα είναι άλλοτε συνεχόμενο, άλλοτε διακεκομμένο (δηλ. ορισμένες ώρες το πρωί, ορισμένες ώρες το απόγευμα ή το βράδυ) και άλλοτε κυλιόμενο (βάρδιες ημέρα-νύκτα) ανάλογα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες της θηροφύλαξης, Ο προσλαμβανόμενος υποχρεώνεται να εργάζεται και κατά τις ημέρες των αργιών (Κυριακές και λοιπές αργίες), δεδομένου ότι η θήρα ασκείται κατά το πλείστον κατά τις ημέρες των αργιών.
Στην περίπτωση αυτή ο προσλαμβανόμενος δικαιούται αντίστοιχης ανάπαυσής του εντός της επόμενης εβδομάδας σε ημέρα ή ημέρες που θα προσδιορίζεται, δεν δικαιούται όμως περαιτέρω πλην της αμοιβής του.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια