Παράταση της περιόδου θήρας του αγριόχοιρου ως 28/2/22

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της απόφασης του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, με την οποία παρατείνεται η χρονική περίοδος θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Με αυτή την απόφαση, τροποποιείται η Ρυθμιστική θήρας 2021 – 2022» (ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 B΄ 3515) και ο πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής:

Επιτρέπεται, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για τη θήρα του είδους αυτού κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες. 

 Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια