Απαγορεύθηκε το κυνήγι στην Γαύδο

Σε ισχύ η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης - Μέχρι πότε ισχύει η απαγόρευση 

Μακριά από την Γαύδο θα μείνουν για τα επόμενα τρία χρόνια οι επίδοξοι κυνηγοί μετά την απόφαση απαγόρευσης του κυνηγιού στο νησί η οποία έχει ισχύ από τις 15 Ιουνίου 2020 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

 Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η οποία ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων καθώς, όπως είπε στο Flashnews.gr η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Πολύμνια Κλαβάκη , ο πληθυσμός της πανίδας στην Γαύδο δεν έχει ανακάμψει και επιπλέον πρόκειται να εκπονηθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την συνολική διαχείριση του χώρου.
 Να σημειωθεί πως το κυνήγι στη νήσο Γαύδο απαγορεύθηκε αρχικά την 1η Μαρτίου 2012 και για τρία χρόνια, με σκοπό την προστασία και τον εμπλουτισμό του θηραματικού πλούτου της περιοχής. Τον Αύγουστο του 2015 με νέα απόφαση απαγορεύθηκε το κυνήγι σε όλη την έκταση της Γαύδου για ένα χρόνο, έως την 31η Αυγούστου 2016.
Όμως η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παρέτεινε την απαγόρευση για άλλες τρεις κυνηγετικές περιόδους, μέχρι το 2019, οπότε και είχε επιτραπεί, μέχρι και σήμερα που απαγορεύτηκε και πάλι.

 Η απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναφέρει:

 Απαγόρευση κυνηγίου σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου μέχρι 28-2-2023.

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1.  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87). 
  2.  Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν.δ. 86/1969 « Περί Δασικού Κώδικα». 
  3.  Το υπ’ αρ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄Διεύθυνση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας). 
  4.  Την υπ’ αρ. 414985/29-11-85 (Β΄ 757) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 366599/16-12-1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας. 
  5.  Την υπ’ αρ. οικ. 8165/27-6-2017 απόφαση «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή»(ΜΕΣ) Αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους Των Οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Με τανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98) όπως ισχύουν» (Β΄ 2247). 
  6.  Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός Μ. Κοζυράκη ως Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250). 
  7.  Το υπ’ αρ. 3608/27-5-2020 έγγραφο-εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων για απαγόρευση κυνηγιού σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου μέχρι 28-2-2023, 


 αποφασίζουμε:

 Την απαγόρευση κυνηγιού σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου μέχρι 28-2-2023. Τα όρια όλης έκτασης της Νήσου Γαύδου αποτυπώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:50.000.
 Η Διεύθυνση Δασών Χανίων, μετά την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα προχωρήσει στην έκδοση σχετικής Απαγορευτικής Διάταξης.

 Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.


ΠΗΓΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

0 Σχόλια